پایش خوردگی (Corrosion Monitoring)

در پایش خوردگی عملا میزان خورندگی از طریق پروبهایی که در شرایط عملیاتی نصب شده اند؛ اندازه­گیری می­شود. با آگاهی از نرخ خوردگی میتوان طول مدت کارکرد تاسیسات و خطوط تولید را با حفظ شرایط ایمن تعیین نمود.

با استفاده از روشهای مختلف پایش خوردگی میتوان پیش آگاهی از میزان خسارات ناشی از خوردگی فراهم شود و با توجه به تشخیص نوع خوردگی و مشکلات مربوط به آن، عوامل موثر بر خوردگی مانند دما، فشار، pH، نرخ جریان و غیره را کنترل نمود.

با استفاده از روشهای پایش خوردگی میتوان اطلاعات مورد نیاز مدیریت را در خصوص شرایط تاسیسات و نیازهای تعمیراتی آنها فراهم نمود.

با انجام پایش خوردگی می توان نقاط بحرانی در پروسس­های دمای بالا، فشار بالا، آتشگیر، انفجاری و سمی را تعیین نموده و عوامل موثر در خورندگی و چگونگی تغییر شرایط عملیاتی به منظور تغییر نرخ خوردگی را شناخت.