ارائه خدمات تست های الکتروشیمیایی و خوردگی با روش های پلاریزاسیون خطی (LPR)، تافلی، امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)، تعیین بازدهی بازدارنده های خوردگی، تخمین عمر آندهای حفاظت کاتدی اعم از آندهای فداشونده و آندهای جریان اعمالی و MMO، تست کشش با نرخ کرنش آهسته، تعیین نرخ و مکانیزم خوردگی قطعات صنعتی به روش های کاملا علمی و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی