اين دستگاه جهت تست های شارژ و دشارژ انواع مختلف باتری ها استفاده نمی شود.
کارايی دستگاه:
دستگاه دارای ۸ کانال است که قادر است به صورت همزمان برای تست ۸ باتری استفاده شود. همچنين سيستم نرم افزاری دستگاه اين قابليت را دارد که تست های شارژ و دشارژ را با روش های مختلفی (جريان ثابت، جريان پالسی، توان ثابت و مدهای مختلف پتانسيل) انجام دهد.