دستگاه نویز الکتروشیمیایی

تکینیک نویز به سبب غیرمخرب بودن، سادگی نسبی تجهیزات و نیز قابلیت تفکیک خوردگیهای موضعی از خوردگیهای یکنواخت مورد توجه بازرسان و بهره برداران در صنایع درگیر با معضل خوردگی است. تصویر مقابل نشان دهنده نمونه آزمایشگاهی از دستگاه نویز الکتروشیمیایی است.  

قابليتهاي دستگاه نویز الکتروشیمیایی  
این  دستگاه، قابلیت تعیین سرعت خوردگی در شرایط مختلف را داراست. این دستگاه قابل اتصال به انواع پروبها برای شرایط مختلف است. از این دستگاه میتوان برای اندازهگیری سرعت خوردگی فلزات مختلف در شرایط عملی و واقعی بهره جست تا آلیاژ مناسب برای یک سیستم مشخص به صورت عملی تعیین گردد. همچنین با تحلیل دادههای خروجی میتوان به نحوه و نوع خوردگی نیز پی برد. در صورت سفارش این دستگاه قابل ارتقا به شرایط ویژه نیز میباشد. به عنوان مثال سیستم آژیر برای شرایط حاد خوردگی، کنترل خودکار پارامترهای موثر در خوردگی و نیز ثبت خودکار و یا سیستمهای ارتباط از راه دور را میتوان به دستگاه افزود.

دستگاههای قابل نصب:
۱- مخازن
۲-خطوط لوله
۳- بویلرها (دمای بالا و پایین)
۴-برجهای خنک کننده
۵-بتن
۶-اسکله ها

کاربردها:
۱- On-line corrosion monitoring
2- SCC
3- Remote monitoring
4- Microbialy induced corrosion
5- Internal and external corrosion
6- Coatings
7- Control of process parameters on corrosion (temp, pH, CO2, H2S, …)
۸- Inhibitor evaluation

قابلیتهای نرم افزار نویز:
۱- تحلیل دادههای خوردگی با سرعت بالا
۲-  محاسبه نرخ خوردگی
۳- تخمین عمر باقیمانده
۴-ارائه سرعت خوردگی در فواصل زمانی ۲ دقیقهای
۵- تفکیک خوردگی موضعی از یکنواخت
۶-تحلیل دادهها به منظور تعیین مکانیزم خوردگید.