• قابل تنظیم دما با گردش آب
• ورودی و خروجی محلول، ورودی و خروجی گاز، محل الکترود مرجع، الکترود کمکی به صورت گرافیت یا همجنس الکترود کار
• قابلیت ایجاد کرنش بر روی نمونه کار
• قابل افزایش دما تا نزدیکی دمای جوش محلول
• مقاوم در برابر محلول های خورنده اسیدی و قلیایی
• قابلیت رویت داخل سل و الکترودها