آندهاي روي به صرفه و موثر براي به¬کارگیری در سيستم هاي حفاظت كاتديك فدا شونده مي‌باشند كه در سازه‌هاي موجود در آب دريا و خاك‌هاي داراي نمك مناسب بوده و همینطور جهت حفاظت كشتي‌ها، اسكله ها و مبدل‌هاي حرارتي کاربرد دارند.