ترانس ركتيفايرها منابع تغذيه جريان DC ميباشند كه جريان مورد نياز براي سيستمهاي حفاظت كاتديك تجهيزات مورد نظر مورد استفاده قرار مي گيرند. این شرکت قادر به تامین ترانس رکتیفایر مورد نیاز مشتریان خود می باشد.