سولفات مس برای آب تازه یا خاک‌های حاوی کلرید کم مناسب است. از این رفرنس¬ها برای محیط خارجی مخازن، خطوط لوله، شناورهای درون زمین و سایر سازه‌های درون زمین دارای حفاظت کاتدیک استفاده می‌شوند.