شرکت روئین‌گران صنعت آماده ارائه سيستم پایش (مونيتورينگ) از راه دور برای تجهیزات حفاظت کاتدی مي‌باشد. این سیستم دارای ویژگی‌های زیر است:

• ثبت پارامترهاي اندازه گيري شده (جريان و پتانسيل) توسط سنسورهاي سیستم مونیتورینگ
• هشدارفرستادن در مواردي كه پارامترهای اندازه‌گيري شده از مقادیر مشخص شده عبور كنند.
• ذخيره‌سازي اطلاعات در يك دتابيس
• تنظيم پارامترهاي سيستم حفاظت كاتديك
• ديداري كردن پارامترهاي اندازه‌گیری شده حفاظت كاتديك بر روي مونيتور
• كنترل اطلاعات به صورت اتوماتيك
• هماهنگ كردن ترانس‌ها براي اندازه‌گيري پتانسيلON/OFF