مدیریت پروژه ها

«شرکت رویین گران صنعت» در زمینه «مدیریت پروژه ها» خدمات زیر را ارایه می دهد.

انجام طراحی، تامین کالا، نصب و راه اندازی (EPC) پروژه های صنعتی در زمینه های تخصصی خوردگی و حفاظت مواد شامل:

  • سیستم های حفاظت کاتدی شامل سیستم های حفاظت کاتدی به روش آند فداشونده و جریان اعمالی برای سازه های مختلف اعم از مخازن روزمینی، مخازن دفنی، خطوط لوله دفنی، پایه های اسکله ها و سکوهای دریایی، کشتی ها، سازه های عمرانی و غیره.
  • سیستم های پایش و کنترل خوردگی شامل پراب های خوردگی، کوپن کاهش وزن و نیز پایش و کنترل سیستم های حفاظت کاتدی از راه دور
  • بازدارنده های خوردگی شامل بازدارنده های فاز بخار با کاربری های مختلف مانند بسته­بندی، باکس های الکتریکی، انبارداری قطعات و تجهیزات صنعتی، کف مخازن ذخیره روزمینی، خطوط لوله انتقال، هیدروتست، تعمیر و نگهداری سایت ها و پالایشگاه ها
  • پوشش قطعات صنعتی با کاربری های خاص و شرایط حاد خوردگی