بازرسی سیستم حفاظت کاتدی پالایشگاه کرمانشاه

  • کارفرما: شركت پالایش نفت کرمانشاه
  • شروع قرارداد: 1395 
  • اتمام قرارداد: 1395
  • مدت انجام طرح: 6 ماهدر این پروژه بازرسی، تست و عیب یابی سیستم ترانس رکتیفایرها، تست باکس ها و بستر آندی سیستم های حفاظت کاتدی پالایشگاه شامل 5 دستگاه و اعلام راهکار جهت احیا، تعمیر یا تعویض صورت گرفت