انتخاب آلیاژ مقاوم به خوردگی جهت استفاده در مخازن و تجهیزات در طرح پایلوت کارخانه طلای زرشوران

  • کارفرما: شرکت پیشتازان فناوری طلا
  • شروع قرارداد: ۱۳۸۹                         
  • اتمام قرارداد: ۱۳۹۰                           
  • مدت قرارداد: ۶ ماه   

در این پروژه به بررسی علل خوردگی تجهیزات در کارخانه پایلوت شامل مخازن، لوله ها و پمپ ها پرداخته شده و آلیاژ مقاوم به خوردگی در شرایط محیطی مورد نظر و نیز روش های مقابله و یا کاهش خوردگی به کارفرما ارائه گردید.

برای جلوگیری از خوردگی کف مخازن، استفاده از سیستم حفاظت کاتدی مناسب پیشنهاد شد که قرار شد این طراحی در قالب قراردادی جداگانه برای کارفرما صورت گیرد.