واحد آموزش در شرکت رویین گران

بر اساس آخرین تصمیمات اخذ شده هیات مدیره شرکت رویین گران صنعت بخش آموزش در سال ۱۳۹۶ تاسیس خواهد شد. هدف از راه اندازی واحد آموزش ارائه خدمات آموزشی تخصصی در زمینه خوردگی و مهندسی مواد می باشد. با توجه به امکانات موجود در شرکت و همکاری گسترده با اساتید و واحد های دانشگاهی، انتظار می رود تا این دوره ها مورد استقبال صنعت گران قرار گیرد.عناوین و زمان برگزاری دوره های از طریق سایت اینترنتی شرکت به زودی اعلام خواهند شد.