خدمات صنعتی

 • مديريت خوردگي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 • خوردگي در سازه‌هاي بتني مسلح در طرح‌ها و مجتمع‌هاي نفتی
 • عوامل قابل پیش بینی در طراحی که می تواند در فعل و انفعالات خوردگی موثر باشد
 • انتخاب مواد مناسب در ساخت قطعات از لحاظ مقاومت خوردگی در شرایط خاص محیط کار
 • ایجاد تغییرات مناسب در محیط خورنده برای کاهش هر چه بیشتر اثر خوردگی آن
 • انتخاب پوشش های حفاظتی داخلی و خارجی مناسب در خطوط لوله، تجهيزات و تاسيسات
 • استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي هوشمند جهت اندازه‌گيري و كنترل خوردگي
 • انتخاب عایق ها و نسوزها
 • تعیین مکانیزم ها در انواع خوردگی
 • ارزیابی و انتخاب سیستم های پوششی، بازدارنده های خوردگی، مواد فلزی و انواع جوش ها
 • طراحی و ساخت لوپ ها و پایلوت های ارزیابی خوردگی
 • بازرسی بر پایه ریسک و مدیریت استحکام و همبستگی
 • آزمون مایع نافذ  (Liquid Penetrant Testing)
 • آزمايش پرتو نگاري و تفسير فيلم (( Radiographic Testing and Film Interpretation
 • بازرسی چشمي جوش (Visual Testing)
 • آزمايش فراصوتي (Ultrasonic Testing)
 • بازرسي با ذرات مغناطيسي (Magnetic Particle Testing)
 • آزمايش جريان گردابي (Eddy Current Testing)
 • نصب و راه اندازی سیستم های پایش خوردگی
 • طراحی سیستم های حفاظت کاتدی و آندی
 • تخمین و تعیین عمر باقیمانده قطعات فلزی و راکتورها
 • تجزیه و تحلیل علل شکست قطعات
 • تخمین خسارات مالي (هزينه‌هاي) ناشي از پديده خوردگي در صنايع
 • استاندارد سازی ارزیابی های خوردگی