دستگاه آزمون کشش با نرخ کرنش آهسته (SSRT)

خوردگی تنشی (SCC) نوعی ترک برداری ایجاد شده توسط محیط دربرگیرنده مواد و فلزات و تنش کششی است.
یک روش مهم برای تسریع فرایند SCC در تست های آزمایشگاهی شامل تست کشش سرعت کرنش آهسته، در حال قرارگیری در معرض شرایط محیطی است. به عبارت دیگر، نمونه تحت آزمایش، در حالی که سطح آن در معرض محیط شیمیایی قرار گرفته است، با سرعت آهسته کشیده می شود تا وقتی که دچار شکست شود.
مزیت اصلی تست سرعت کرنش آهسته، سرعت آن نسبت به دیگر روش های ارزیابی است که بدین طریق تمایل SCC یک آلیاژ و محیط خاص را می توان مورد ارزیابی قرار داد.