جدایش کاتدی پوشش ها

دستگاه تعیین حساسیت به جدایش کاتدی پوشش ها

سازه هاي فلزي مدفون در خاک مانند خطوط لوله اغلب توسط حفاظت کاتدی و نیز پوشش های ضخیم آلی حفاظت می شوند. در صورت عدم کنترل صحیح سیستم حفاظت کاتدی و افزایش پتانسیل، واکنش های کاتدی روی سطح سازه ممکن است باعث جدا شدن پوشش از سطوح فلزی گردند. میزان مقاومت به جدایش کاتدی به میزان زیادی به جنس پوشش و آماده سازی سطح فلز پایه بستگی دارد. بدین منظور آزمایش حساسیت به جدایش کاتدی پوشش ها تدوین شده است و به صورت استاندارد در آمده است. استانداردهای متعددی برای جدایش کاتدی وجود دارد. تعدادی از این استانداردها به قرار زیر هستند:
CSA Z-245, ASTM G8, ASTM G42, ASTM G80, ASTM G95, ISO 15711, AS 3862, NF A49-711
مشخصات اصلی دستگاه
حمام فرایند
بر حسب فرایند و خصوصیات مورد نظر، متفاوت است.
ولتاژ خروجی
600-0 ولت
جریان خروجی
10-0 آمپر
حالت خروجی
ولتاژ ثابت و جریان ثابت
فرکانس
100 هرتز تا 30 کیلو هرتز
چرخه کاری
90-10 درصد
توان خروجی
تکفاز 3 کیلو وات، سه فاز 6 کیلو وات
ولتاژ ورودی
تکفاز 220 ولت، سه فاز 380 ولت