آندهاي منيزيم براي لوله هاي دفن شده، مخازن و ساير سازه‌هاي مشابه، همراه با كيسه‌هاي كتان كه شامل پودرهاي نگهدارنده رطوبت بوده و به سرعت رطوبت را جذب مي‌كنند مجهز مي‌گردند. پودر بكفيل موجود در كيسه‌هاي كتان مقاومت خاك اطراف آندها را كاهش داده و باعث بهبود كارايي آندها مي‌گردد.