رفرنس الكترود (Zn/ZnSO4)

الکترود مرجع روی قابل استفاده برای آب و خاک‌های دارای دمای کم