شرکت رویین گران صنعت تولید کننده و تامین کننده نمک های آبکاری فلزات گران بها از جمله نمک ها و محلول های آبکاری پلاتین است.

 

 پلاتینیک اسید هیدراته (هگزا کلرو پلاتینات):                   H2PtCl6  . H2O

 

Acid Platinic formula
H2PtCl6  . H2O

 

دی سدیم هگزا کلرو پلاتینات:             Na2PtCl6

 

Na2PtCl6 formula
Na2PtCl6

دی آمین هگزا کلرو پلاتینات                (NH4)2PtCl6

 

 

(NH4)2PtCl6 formula
(NH4)2PtCl6

دی پتاسیم هگزا کلرو پلاتینات                                          K2PtCl6