شرح فعالیت گروه پژوهشی رویینگر

  • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه مهندسی مواد، خوردگی و الکتروشیمی
  • اجرای طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف گروه
  • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های پژوهشی مرتبط
  • همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه خوردگی و الکتروشیمی با رعایت قوانین و مقررات
  • ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت های علمی و پژوهشی انجام شده در گروه
  • انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف گروه طبق ضوابط و مقررات مربوط
  • برگزاری همایش های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط