اجرای پروژه حفاظت کاتدی خط لوله گاز ۱ و ۲ کارخانه سیمان شاهرود

  • کارفرما: شركت سیمان شاهرود
  • شروع قرارداد: ۱۳۹۲  
  • اتمام قرارداد: ۱۳۹۲
  • مدت انجام طرح: ۶ ماه

این پروژه شامل اسکن خط گازدار داخلی فاز یک و دو کارخانه به همراه کنترل و سرویس ترانسفورمر رکتیفایر و کلیه متعلقات و نیز گودبرداری و پیدا کردن زخمی محل دفن لوله و عایق کاری مجدد، بازدید بسترهای آندی، تست ولتاژ و کوتینگ، بازدید اتصالات عایقی و بررسی ارتباط حوزه سیستم حفاظت کاتدی خط یک و دو  و ایجاد تغییرات لازم بود.